Overdracht fototentoonstelling

Op 1 april j.l. is de fototentoonstelling, die in 1994 door Cora Baltussen is aangeschaft, overgedragen aan het Poolse Leger Museum in Warschau. Daarmee is de wens van Cora Baltussen gerealiseerd.
overhandiging
Toespraak bij overhandiging tentoonstelling door Stichting Driel-Polen aan het Polish Army Museum
Warschau, 1 april 2015
Arno Baltussen

Excellenties; Mevrouw Hennis-Plasschaert – de heer Siemoniak – de heer Bekkers – generaal Joks …….
Professor Wawer
Dames en heren

Op 21 september 1944 kwam Cora Baltussen, een tante van mij, direct na de landing van de manschappen van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade bij Driel in contact met generaal Sosabowski en zijn adjudant Dyrda. Gedurende de 6 dagen die volgden was zij als verpleegster actief en had regelmatig contact met de strijdende maar vooral de gewonde Polen.
Toen zij in het najaar van 1945 terugkeerde naar Driel, kwam zij net als andere teruggekeerde dorpsgenoten in contact met manschappen van de Poolse brigade die een bezoek brachten aan Driel om een eerbetoon te brengen aan hun omgekomen kameraden. Zij waren op dat moment onderdeel van het bezettingsleger en net over de grens in Duitsland gelegerd.
In de documentaire “God Bless Montgomery” vertelt zij onder andere over de contacten met de gewonde Poolse manschappen. Zij geeft aan hoezeer dit haar leven heeft beïnvloed en hoe een stervende Pool haar zegt: “Bring my love to Poland, to my country, to my family please. God bless Poland”
Het is o.a. deze zin die haar maatschappelijke bewogenheid stimuleert om gedurende haar verdere leven met generaal Sosabowski en zijn brigade in contact te blijven. Zodra zij kennis krijgt van het onrecht dat hen direct na de oorlog werd aangedaan onderneemt zij diverse stappen om te trachten dit
te corrigeren.
Het is ook daarom dat zij later door de veteranen “de moeder van de brigade” wordt genoemd.

In 1946 richtte zij samen met haar broer Albert en hoofden van de plaatselijke scholen het Comité Driel-Polen op. Vanaf dat moment was zij zeer actief om de banden tussen generaal Sosabowski en zijn manschappen en de bevolking van Driel in stand te houden.
Zo onderhield zij contacten met generaal Sosabowski en tijdens haar reizen in de periode 1950 – 1960 naar Engeland en Amerika bezocht zij bijeenkomsten van verenigingen van voormalige leden van de brigade die niet naar hun vaderland konden terugkeren.
Ook correspondeerde zij vanaf de jaren 70 met enkele van de naar Polen teruggekeerde manschappen. In eerste instantie met de heer Dyrda, de voormalige adjudant van generaal Sosabowski, maar later ook met anderen.
Zo gebeurde het dat zij in het begin van de 90-er jaren, zij was inmiddels 80 jaar, hoorde van een foto-tentoonstelling die in Polen was samengesteld door de heer Stefan Bałuk. Hij is lid geweest van de brigade en ingezet bij de Cichociemni, parachutisten die gedurende WO2 geheime acties ondernamen in bezet Polen.
Uit de contacten en correspondentie met leden van de brigade in Polen was het Cora duidelijk geworden dat het verhaal van generaal Sosabowski en zijn brigade in Polen nauwelijks bekend was.
Na enig beraad en met ondersteuning van aangetrokken fondsen schafte zij in 1994 de foto-tentoonstelling aan met het doel deze weer naar Polen terug te brengen en zo het verhaal van generaal Sosabowski en zijn brigade over Polen te verspreiden.
Haar contacten over dit idee waren met name met manschappen van de brigade die inmiddels ook een respectabele leeftijd hadden bereikt. Zo schreef een van hen “I am only too concious of the fact that we are getting older”.
Zo gebeurde het dat zij door haar overlijden helaas dit initiatief niet zelf heeft kunnen afronden.

Deze foto-tentoonstelling was uiteraard onderdeel van het archief van de Stichting Driel-Polen en het idee erachter was ons bestuur bekend. De wens van Cora was duidelijk. De foto-tentoonstelling moest uiteindelijk een bestemming krijgen in Polen.
In contacten met de Poolse Ambassade in Nederland bleek dat het wenselijk was om de teksten aan het huidige taalgebruik in Polen aan te passen. In 2013 is dit door de Poolse Ambassade opgepakt en een jaar later afgerond. Wij zijn hen zeer dankbaar voor het verbeteren van de teksten en het aanpassen van de panelen aan de normen van de huidige tijd.
De aanwezigheid van Professor Wawer en zijn team bij de herdenking in september 2014 in Driel was voor ons een mooie gelegenheid om de foto-tentoonstelling en het doel daarachter onder de aandacht te brengen. Zij waren enthousiast en bereid om deze in hun collectie op te nemen en ook de wens van Cora tot uitvoering te brengen. Namelijk het verspreiden van deze foto-tentoonstelling over heel Polen. Zij hebben toegezegd hun netwerk hiervoor in te zetten.
Twee van de panelen zijn hier vandaag tentoongesteld.

Als bestuur van de Stichting Driel-Polen zijn wij zeer blij dat wij met de overdracht van deze foto-tentoonstelling aan het Polish Army Museum de wens van Cora alsnog in vervulling kunnen laten gaan.
De originele versie van de foto-tentoonstelling krijgt ook een goede bestemming. Deze zullen wij dadelijk symbolisch overhandigen aan de commandant van de 6e Airborne Divisie om op te nemen in de collectie van het museum van de divisie op het kazerneterrein in Krakau.

Toen professor Wawer in september vorig jaar Driel en omgeving bezocht heeft hij uiteraard ook het Airborne museum in Oosterbeek bezocht. Bij de opening van de tentoonstelling van het door zijn museum uitgeleende uniform van generaal Sosabowski viel zijn oog op de Bronzen Leeuw die daar tentoongesteld is en door de familie Sosabowski in bruikleen is afgestaan. Hij vroeg zich af hoe zijn museum een kopie van de Bronzen Leeuw zou kunnen verkrijgen en bij terugkeer het uniform te voorzien van deze postuum verstrekte onderscheiding.
Welnu, door de bereidwillige medewerking van de Kanselarij der Nederlandse Orden kunnen wij uw wens invullen. Een kopie van de Bronzen Leeuw en de bijbehorende oorkonde kan ik u bij deze dan ook overhandigen.
overhandiging2


Tony Hibbert

Toespraak tijdens memorial service voor Tony Hibbert
Aldershot, 28 februari 2015
Arno Baltussen

Beste Carolyn, andere leden van de familie Hibbert, collega veteranen, vrienden en bekenden

De herinneringen en woorden van dank aan Tony zal ik uitspreken als voorzitter van de Stichting Driel-Polen en als Honorair Consul van de Republiek Polen in Nederland. In deze laatste rol spreek ik namens de Poolse ambassade en namens alle Poolse vrienden van Tony uit Polen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Pas in april 2006 heb ik voor de eerste keer persoonlijk contact met Tony gehad. In eerste instantie via email. Het viel mij toen al op hoe energiek hij reageerde en alle belangrijke punten concreet aanhaalde, hij was toen al bijna 89 jaar.
Dit contact was naar aanleiding van zijn initiatief om te komen tot de oprichting van het “Major General Stanislaw Sosabowski Memorial Appeal”. Een monument in Driel ter ere van generaal Sosabowski en zijn brigade.

Na afloop van de toekenning van de Militaire Willemsorde aan de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade en postuum de Bronzen Leeuw aan Generaal Sosabowski door de Nederlandse Koningin Beatrix op 31 mei 2006 in Den Haag, ontmoete ik Tony voor de eerste keer.
Ik was verbaasd over de hoeveelheid energie die hij bezat en met welk enthousiasme hij sprak over het project. Het “Major General Stanislaw Sosabowski Memorial Appeal”.
Hij omschreef de omvang van het monument dat hij voor ogen had. De maten deden mij, gezien de beperkte omvang van het Polenplein in de kern van Driel, schrikken. Vervolgens vroeg ik mij af hoe ik dit duidelijk kon maken zonder het enthousiasme van Tony te remmen en wilde hem uiteraard niet teleurstellen.
Tijdens een bespreking op 2 juni 2006 met een architect, op het plein dat ik zojuist beschreven heb,
werd het plan door Tony toegelicht. De architect keek rond en probeerde daaraan, omkleed met de nodige humor, een invulling te geven. Tony begreep al snel dat zijn idee niet haalbaar was. In goed overleg kwam vervolgens een omschrijving tot stand van het monument dat op 16 september 2006 door Hal Sosabowski, een achterkleinzoon van generaal Sosabowski, is onthuld.
De flexibiliteit en het enthousiasme waarmee Tony dit alles besprak was bewonderenswaardig en inspirerend.
Daarmee was echter niet het gehele plan voor de onthulling besproken.
Zoals u allen waarschijnlijk weet was Sir Brian Urquhart de voorzitter van het comité dat was opgericht om de realisatie van het monument mogelijk te maken.

Tony vertelde mij het idee om Koningin Beatrix voor de onthulling uit te nodigen. Een verrassend voorstel, maar iets waarvoor je snel enthousiast kunt raken en Tony teleurstellen kwam niet bij mij op. Sir Brian Urquhart kende onze Koningin en stelde voor haar voor de thee in Driel uit te nodigen en daarna de herdenking en onthulling bij te wonen. Helaas bleek dit een brug te ver te zijn. Haar militaire adjudant heeft de honneurs tijdens de herdenking en onthulling waar genomen.

Het volgende voorstel waarmee Tony kwam was een diner op de vrijdagavond “the Sosabowski dinner”. Samen met Hiltje van Eck werkte hij aan een lijst van genodigden en verdere voorbereidingen. Uiteraard geheel perfect. Zijn voorstel om dit een jaarlijks terugkerend samenzijn te laten zijn is gezien beschikbare budgetten helaas niet gerealiseerd. In die dagen zij hij tegen mij “het lijkt wel of ik voor het toeristenbureau werk”. Inderdaad aan ideeën ontbrak het bij Tony niet.
Zo voorzag hij het monument in 2007 van een bronzen plaquette met een tekst die zeer duidelijk maakt hoezeer de Britse veteranen verbonden zijn met en respect hebben voor de Poolse brigade en generaal Stanisław Sosabowski.
In 2012 heeft de Poolse ambassade in het Verenigd Koninkrijk hem voor zijn inzet, rehabilitatie van generaal Sosabowski en zijn brigade door de Britse regering, een onderscheiding aangeboden. U weet allen dat Tony zoiets alleen zou accepteren als hij van mening was dat zijn doel was bereikt. Tony bedankte daarom voor de eer met de vermelding dat hij dit pas kon accepteren als zijn taak, rehabilitatie van generaal Sosabowski en zijn brigade door de Britse regering, was volbracht.
Van harte hoop ik dat de Poolse regering in staat zal zijn deze onderscheiding in de toekomst alsnog postuum uit te reiken.

In 2010 heb ik Tony samen met mijn vrouw bezocht in het landhuis op het hoogste punt van Trebah Garden. Wat een fantastisch werk heeft hij daar na zijn pensionering geleverd. Met recht dat hij trots was op deze fantastische tuin.

Ik vind het een grote eer Tony te hebben mogen kennen. Zijn energie, belangstelling, enthousiasme, inspiratie, betrokkenheid en vriendschap zal ik nooit vergeten.

In het kader van het Sosabowski Memorial Appeal schreef Tony:
“De niet uit te roeien erfenis van de Slag om Arnhem is dat het een unieke band van liefde en respect tussen de volkeren van de drie grote naties — Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk — tot stand heeft gebracht. Deze band is in de afgelopen 60 jaar steeds sterker geworden. Laten wij er nu voor zorgen dat deze band zal blijven bestaan en nog sterker wordt dan zij al is”.
Graag wil ik een bijdrage blijven leveren om aan deze wens van Tony een invulling te geven. Als wij over slechts een deel van de vele positieve kenmerken van zijn karakter beschikken, moet dit mogelijk zijn.


Vrijwilligersprijs 2014 van de gemeente Overbetuwe voor St. Driel-Polen

Toonbeeld

Foto: Kirsten den Boef

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Overbetuwe is de vrijwilligersprijs voor de beste Overbetuwse vrijwilliger, uitgereikt aan Stichting Driel-Polen en al haar vrijwilligers.

Namens de stichting nam Niek Jacobs, penningmeester en coördinator vrijwilligers, het beeld in ontvangst.

Burgemeester Toon van Asseldonk memoreerde de organisatie van de herdenking van 70 jaar operatie Market Garden in Driel, waar afgelopen jaar onder anderen de Nederlandse koning Willem-Alexander en de Poolse president Komorowski aanwezig waren.

Van Asseldonk noemde de wijze waarop deze herdenking door Stichting Driel-Polen met talloze vrijwilligers was georganiseerd een ‘topprestatie van het hoogste niveau’. De Overbetuwse vrijwilligersprijs omvat een beeldje en een oorkonde.

Arno Baltussen, voorzitter van de Stichting Driel-Polen, benadrukte in zijn dankwoord het belang van de werkzaamheden van de vrijwilligers tijdens de jaarlijkse herdenking of op andere momenten in het jaar. Al vanaf 1946 worden de jaarlijkse herdenkingen ondersteunt door vele vrijwilligers. De relatie met de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade en Polen in het algemeen zit in het DNA van het dorp Driel.

Hij maakte van de gelegenheid gebruik om burgemeester Asseldonk en alle medewerk(st)ers van de gemeente Overbetuwe te bedanken voor de ondersteuning in al de voorafgaande jaren, waarbij het afgelopen jaar toch wel heel inspannend is geweest. Een samenwerking om nog vele jaren te continueren.

Vrijwilligersprijs 2014 “Het Toonbeeld”

 


 De vrijwilligersprijs “Het Toonbeeld” voor het jaar 2014 is toegekend aan:
 Stichting Driel-Polen en al haar vrijwilligers

Al jaren organiseert Stichting Driel-Polen met haar vrijwilligers de Polenherdenking in Driel. Een herdenking ter herinnering aan de bijdrage van de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade aan de Slag om Arnhem en Operatie Market Garden. Het is een herdenking met een bijzonder karakter. Eén die van grote betekenis is voor Overbetuwe, de Poolse gemeenschap in Nederland en voor de Republiek Polen.

In 2009 waren de toenmalige premier van Polen de heer Donald Tusk, en de toenmalige premier van Nederland de heer Jan-Peter Balkenende bij de herdenking aanwezig.

In 2014 werd de 70e herdenking van Operatie Market Garden bijgewoond door Koning Willem-Alexander en president Komorowski van Polen.

Andere hoogwaardigheidsbekleders waren onder andere minister van defensie mevrouw Plasschaert en de ambassadeurs van Polen, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Canada en de Nederlandse ambassadeur in Polen. Hun aanwezigheid was een groot eer voor de gemeente Overbetuwe, Driel en de stichting Driel-Polen. Ook namen er 12 Poolse veteranen deel aan de herdenking.

Voor de wijze waarop de stichting en zijn vrijwilligers de nagedachtenis van de

1e Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade levend houden en de manier waarop de 70e herdenking werd georganiseerd, ontvangen Stichting Driel-Polen en al haar vrijwilligers de Vrijwilligersprijs ‘Het Toonbeeld’ 2014.

De jury hecht er overigens aan om te vermelden, dat met het toekennen van deze prijs ook alle andere vrijwilligers in onze gemeente, die heel vaak op de achtergrond blijven maar erg hard nodig zijn, nu in de schijnwerpers worden gezet.

December 2014,

De jury,
De heer R. van Hoeven
De heer G. Mom
De heer T. van Eyck


Gehele uitzending herdenking op DVD verkrijgbaar

Van de totale uitzending (2,5 uur) van de herdenking is een dvd gemaakt. Samen met een dvd met foto’s van alle activiteiten die wij op 18 en 20 september hebben mogen organiseren, zijn deze samengevoegd in een dvd box.
Indien u belangstelling heeft voor deze set, stuurt u dan een email met uw naam en adres naar info@driel-polen.nl en stort een gift op onze rekening van € 12,50 per stuk, incl. verzendkosten.
Na ontvangst van de gift zullen wij u de betreffende dvd box toesturen. Uw gift kunt u overmaken op
rekeningnummer t.n.v. Stichting Driel-Polen NL67 RABO 03151131 46 Bic RABONL2U
Geeft u bij de betaling even aan of een Nederlands/Engels of Pools talige versie wenst te ontvangen.
DVD_nl