Prezes Fundacji Driel-Polen: A.J.M. Baltussen 
Panie i Panowie, Ladies & Gentlemen, Dames & Heren

W imieniu Fundacji Driel-Polen chciaÿbym zaprosiÿ wszystkich Paÿstwa na niniejszÿ uroczystoÿÿ, podczas której zwracamy szczególnÿ uwagÿ na udziaÿ 1. Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Bitwie pod Arnhem – 69 lat temu.

Szczególnie witamy:
7 polskich weteranów, którym udaÿo siÿ dotrzeÿ do Driel z Polski, Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Holandii oraz pana Forda, pilota, który zrzuciÿ kilku z weteranów pod Driel;
a takÿe wdowy po polskich weteranach, które przybyÿy z Polski, Kanady i Holandii.
Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej, Jego Ekscelencjÿ dra Borkowskiego;
Ambasadora Wielkiej Brytanii, a takÿe przedstawicieli ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz z Kanady;
przedstawiciela komisarza króla z naszej prowincji, pana Cornielje.
Marszaÿka Województwa Lubelskiego, pana Hetmana;
Burmistrza tej gminy, pana Van Asseldonka;
przedstawiciela generaÿa brygady S.F. Sosabowskiego 6. Brygady Powietrznodesantowej, generaÿa brygady Joksa;
przedstawicieli rodziny Sosabowskich, pana Jeremy’ego Sosabowskiego oraz jego matkÿ, paniÿ Tomczyk Sosabowskÿ;
przedstawiciela brytyjskich weteranów, starszego sierÿanta sztabowego Laurie Weedena;
burmistrzów gmin partnerskich Overbetuwe:
Pana Wernarda z Usingen z Niemiec,
Pana Bergmanna z Zulpich w Niemiec,
oraz z Boleszkowic w Polsce, pani Elÿbieta Dawid
i na koniec szczególnie witamy obecnych dzisiaj wszystkich brytyjskich weteranów.

chÿopcy i dziewczynki

W imieniu Fundacji Driel-Polen chciaÿbym takÿe Was zaprosiÿ na dzisiejszÿ uroczystoÿÿ, podczas której skÿadamy wyrazy szacunku za wkÿad 1. Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Bitwie pod Arnhem – 69 lat temu.

Mÿodzieÿ odgrywa w uroczystoÿciach istotnÿ rolÿ od samego poczÿtku, od pierwszych obchodów w 1946 roku. Wÿaÿnie krótko z nimi rozmawiaÿem i ÿyczyÿem powodzenia, poniewaÿ zaÿpiewajÿ dla nas z pomocÿ swoich rówieÿników z Polski. Tegorocznym tematem przewodnim krajowych obchodów zakoÿczenia drugiej wojny ÿwiatowej jest „Wolnoÿÿ jest tym, na co siÿ zgadzasz” – warto o tym pamiÿtaÿ.

Juÿ od kilku lat mÿodzi uczestnicy Miÿdzynarodowej Konferencji Mÿodzieÿy recytujÿ wiersz, a jedna z tych mÿodych osób pomoÿe nam w czytaniu polskich tekstów. Jesteÿmy wdziÿczni za ich pomoc. W tym roku polskÿ wersjÿ przeczyta Agnieska Kwiatkowska